Kandydaci w wyborach samorządowych w Giżycku – jesień 2018

Kandydaci w wyborach samorządowych w listopadzie 2018 roku będą wybierani na radnych w wyborach samorządowych. Obywatele powierzą mandaty radnym do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast.
W przepisach Kodeksu wyborczego zostało uregulowane tzw. bierne prawo wyborcze. Przepis w tym zakresie tj: art.11 § 1 pkt 5 Kodeksu stanowi iż kandydaci w wyborach samorządowych w wyborach do organów stanowiących prawo wybieralności posiada osoba mająca prawo wybierania tych organów czyli czynne prawo wyborcze.

To prawo posiada :

  • do Rady Gminy – obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy.
  • do Rady Powiatu – obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu.

W wyborach samorządowych jednym z warunków koniecznych do spełnienia przez kandydata na radnego, jest konieczność stałego zamieszkiwania na obszarze odpowiednio gminy, powiatu.
Wg. Kodeksu Wyborczego przez zamieszkanie rozumieć należy zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Zatem muszą zostać spełnione dwa warunki:

  1. faktyczne przebywanie w danej miejscowości
  2. zamiar (wola) stałego pobytu, przy czym wola ta musi być wystarczająco uprawdopodobniona a zgodnie z art. 28 Kodeksu cywilnego można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Uwaga: Fakt posiadania zarówno czynnego, jak i biernego prawa wyborczego w wyborach do rady gminy uzależniony jest od miejsca zamieszkania, a nie zameldowania danej osoby.

Oznacza to kandydat w momencie wyboru lub wybierania ma faktyczne przebywać w danej miejscowości oraz mieć zamiar (wolę) stałego pobytu, przy czym wola ta musi być wystarczająco uzewnętrzniona. Przejawiać się powinna w szczególności w czynnościach prawnych, administracyjnych, pracowniczych, cywilnoprawnych, rodzinno – prawnych).

Dodaj swój komentarz ...

Wybory Samorządowe 2018 – termin

Jaki będzie termin Wyborów Samorządowych w 2018 r ? – Państwowa Komisja Wyborcza podaje, że wybory samorządowe 2018 powinny zostać przeprowadzone między 9 października a 17 listopada. Wynika z tego, iż może to być termin 21 października, 28 października lub najpóźniej 4 listopada. Wiadomo, że wybory mogą zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy.  Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory samorządowe ogłasza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Obecna kadencja samorządowa rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich kończy się 16 listopada 2018 roku.

Dodaj swój komentarz ...

Wybory samorządowe w Giżycku w 2018 roku.

Wybory samorządowe w Giżycku w 2018 roku odbędą się najprawdopodobniej 4 lub 18 listopada. W wyborach samorządowych mieszkańcy dokonają wyboru swych przedstawicieli do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów i burmistrza.

Sejm przyjął zmiany w Kodeksie wyborczym. Nowe rozwiązania w wyborach samorządowych w Giżycku 2018 wprowadzają dwu-kadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast liczoną od wyborów samorządowych w 2018 r. Jednomandatowe okręgi wyborcze pozostaną w gminach do 20 tys. mieszkańców.  Oraz wprowadzona zostanie inicjatywa uchwałodawcza w samorządach i obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu o wysokości co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy.

W przypadku gminy miejskiej Giżycka radni są wybierani bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów. Głosowania odbywają się w okręgach wyborczych tj. jednostkach pomocniczych gminy. Podział gminy na okręgi jest uzależniony od ilości mandatów wymagających obsadzenia – jeżeli w jednym okręgu należy wybrać dwóch radnych, powstają dwa okręgi,jeśli trzech – powstają trzy okręgi itd. Obywatel głosuje w wyborach tylko na jednego kandydata, stawiając znak “x” obok jego imienia i nazwiska widniejących na karcie wyborczej.

W wyborach do rad powiatów przeprowadzanych przez powiatowe i obwodowe komisje wyborcze. W każdym okręgu wyborczym, za który uznaje się jedną gminę, wybiera się od 3 do 10 radnych, w zależności od liczby mieszkańców. Podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów, odpowiednio na kandydatów danej listy. W podziale tym uczestniczą kandydaci wyłącznie tych komitetów wyborczych, na które oddano co najmniej 5% ważnych głosów w skali gminy (tzw. próg wyborczy). W wyborach tych ilość ważnie oddanych głosów na każdą z list dzielona jest kolejno przez 1, 2, 3, 4 itd. do momentu, u gdy z uzyskanych ilorazów można uszeregować tyle rosnąco największych liczb, ile jest mandatów wymagających rozdzielenia między listy. Jest to tzw. metoda d’Hondta.

Dodaj swój komentarz ...